Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Prečo mám rád slovenčinuprečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. Žiaci, ktorí boli ocenení na 28. ročníku súťaže  za slohovú prácu „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“  mali odcestovať nа vlastivedný zájazd na Slovensko. Skrze neprajnej situácie sa to nemohlo uskutočniť. Dnes, 14. apríla 2021,  v dome Matice slovenskej v Báčskom Petrovci predstavitelia veľvyslanectva a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny odovzdali aj našim šiestakom, Jakubovi Činčurákovi a Tomášovi Kámaňovi, zaslúžené odmeny. V deťoch je naša budúcnosť, odzneli slová na slávnostnom podujatí.

A prečo majú naši žiaci rаdi slovenčinu?

„Lebo je šitá láskou našich predkov. Lebo má okno do duše, kľúče od šťastia a stôl pre všetkých. Slovenčina je náš domov. Preto ju máme rád.“

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4545&lang=sk

Nech je rozmanitosť našou silou

Rozdiely sú všade okolo nás a tie nás robia výnimočnými. Ľudia s Downovým syndrómom sú veľmi zvláštni ľudia, majú teplú dušu a veľké, pre všetkých otvorené srdce. Majú svoj vlastný, silný charakter a celé spektrum emócií. Vedia, čo chcú. Symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu sú farebné ponožky. Našimi farebnými ponožkami  a odkazom  Nech je rozmanitosť našou silou a naším bohatstvom sme aj my  poskytli podporu týmto úžasným ľuďom.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4528&lang=sk

Voda – kolíska života

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa človek stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v dvanástich bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. mája 1968 v Štrasburgu. Z tejto charty uvádzame najvýznamnejšie body:

  1. Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
  2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť a rozumne s nimi nakladať.
  3. Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
  4. Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jej ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
  5. Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
  6. Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.

Aj v našej škole sa snažíme správať sa v súlade s bodmi Európskej charty o vode.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4537&lang=sk

Matematika pre každého

Na školách v Srbsku sa 11. marca konala šestnásta nacionálna matematická súťaž  Misliša 2021, ktorú organizovala Matematická spoločnosť Archimedes. Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo aj 42 žiakov našej školy. Súťažili žiaci druhého, tretieho, štvrtého, piateho a siedmeho ročníka. Súťaž prebiehala v súlade so všetkými predpísanými epidemiologickými opatreniami o bezpečnosti žiakov. Motto súťaže je aj tento rok rovnaké: Matematika pre každého.

 

 

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4515&lang=sk

Čítajme nahlas

Na našej škole sa 1. marca konala akcia  Čítajme nahlas.  Na nej sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. Motto tohtoročnej akcie bolo: Keď otvoríš knihu, otvoríš si  svoje srdce, V čítaní je sila a radosť, Zdieľajte radosť z čítania.  Žiaci čítali nahlas obľúbené verše, citáty, časti obľúbených kníh a nevystal ani rozhovor o tom, čo  prečítali. Cieľom tejto spoločnej aktivity bolo podporiť čítanie, poukázať na dôležitosť kníh, ako aj starostlivosť o materinský jazyk a kultúru čítania.

Text pripravila: Zuzka Valentíková

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?p=4520&lang=sk