Škola dnes

Veľké akvárium pri vchode do školy

Veľká a priestranná. Súčasne organizovaná. Vždy pripravená pre inovácie a otvorená pre spoluprácu. Sleduje rozvoj nauky, techniky a vzdelávaco-informačnej technológie. Snaží sa  implementovať  ju do vyučovacieho prpcesu. Nezabúda na ľudské hodnoty. Chráni si a pestuje priateľstvo, tradíciu, toleranciu.

Každodenne ju navštevuje a získava v nej nové poznatky a skúsenosti 287 žiakov. V dvoch jazykoch: v srbčine a v slovenčine. Pomáha im a usmerňuje ich mladí a ambiciózni učiteľský kolektív, ktorý tvorí 38 učiteľov, učiteliek a vychovávateliek. Ďalších 13 zamestnancov sa stará o to, aby všetko fungovalo na výbornú.

Škôlkari sa tu cítia celkom dobre. Tí najmladší-trojroční sa tu prvýkrát stretajú so svojími rovesníkmi, získavajú prvé skúsenosti, formujú prvé zvyky. Tí najstarší – šesťroční sa   so svojimi vychovávateľkami  snažia realizovať prípravný predškolský program a pomaly si zvykajú na školský život.

Uvoľnene v pobyte

Z miestností predĺženého pobytu vždy počuť smiech, piesne, šantenie. Dve skupiny žiakov so svojimi učiteľkami tu úžitočne trávia čas po vyučovaní.

Široké spektrum voliteľných predmetov umožňuje, aby si každý našiel niečo pre seba. Občianska výuka, Náboženstvo, Národná tradícia, Od hračky k počítaču, Informatika a výpočtová technika, Ochrancovia prírody, Šport – to sú predmety, ktoré žiaci majú najradšej.

Súčasná vzdelavaco-informačná technológia. Prítomná medzi žiakmi, ale aj učiteľmi. Počítače, Internet, video dozor, elektronický denník. Na hodinách, na prestávkach, vo voľnom čase, každodenne. Bohatá školská knižnica. V bezmála jedenásťtisíctich knihách a hŕbe rôznorodých časopisoch  každý má možnosť nájsť si niečo pre seba.

Sledujeme súčastné tehnológiie

Množstvo mimovyučovacích aktivít. Školský časopis, krúžky, Detský zväz i Žiacky parlament, Červený kríž, Malí včelári, súbehy, výstavy, programy, akcie, súťaže, projekty, cestovania. Nová telocvičňa – splnenie dávnej túžby za kvalitnejšou a úspešnejšou výučbou telesnej výchovy, možnosť zdravšieho a všestrannejšieho rozvoju.

Permanent link to this article: https://www.15oktobar.edu.rs/?page_id=75&lang=sk

Detský zväz

Detský zväz je najpočetnejšou žiackou organizáciou v škole, ktorá je v priebehu celého školského roku veľmi aktívna. Detský zväz je organizátorom a nositeľom početných aktivít kultúrno-zábavného a humanitárneho charakteru. V priebehu školského roka žiaci usilovne pracujú na upravovaní školského prostredia, sú aktívni v zberových akciách, organizujú oslavy, programy, turnaje, zaznamenávajú významné dátumy, súťažia v detských …

Malí včelári

Krúžok Malí včelári pramení vo voliteľnom predmete Ochrancovia prírody. Vznikol zo záujmu detí, ich želania priblížiť sa k prírode i praktickými poznatkami z včelárstva. V rámci tohto krúžku deti sa spoznali s výhľadom a vlastnosťami úľov, náčiním pre prácu. Zoznámili sa a nadviazali spoluprácu s pivnickými včelármi Annou a Jankom Čásarovcami. Nasledovalo priprávanie úľov pre …

Červený kríž

Naši žiaci sa starajú aj o to, aby Červený kríž aj v budúcnosti mal svojich stálych členov. Sú totiž členmi tejto organizácie a je to jedna z najmasovejších organizácií v našej škole. Jej úlohy sú stanovené  na základe elementov zdravotnej, sociálnej a etickej výchovy. Uskutočňujú sa cez každodenný život a činnosť žiakov. Pôsobenie členov Červeného krížu …

Školský časopis

Prvé číslo školského časopisu vyšlo 15. novembra 1969 pod názvom Naše starosti. Redakciu časopisu tvorili žiaci a tlačila ho výtvarná odbočka školy. Uverejňované sú  hlavne literárne a výtvarné práce žiakov, ale aj rubriky Program kina, Komixy, Žartíky. Časopis vychádzal niekoľko rokov. V školskom roku 2005/2006, presnejšie v decembri, začína znovu vychádzať, po novým názvom Naša …

Žiacky parlament

Žiacky parlament našej školy tvorí desať členov, dvaja z každej triedy siedmeho a ôsmeho ročníka. Činnosť  Žiackeho parlamentu sa hlavne manifestuje cez: vypracovanie pravidiel o správaní sa žiakov v škole, mimovyučovacie aktivity, súťaže, účasť na športových, kultúrno-umeleckých, humanitárnych a akciách zábavného charakteru, hodnotenie práce školy, aktivity na zveľadení vzdelávaco-výchovnej práce a života školy vôbec, aktivity na …

Школа за 21. век

Пројекат „Вода“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја у договору са организацијом British Council реализује Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. У овај програм је укључена и наша школа. Један од задатака семинара …